Algemene voorwaarden Carptwenty

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die afgesloten wordt tussen de eigenaar van het viswater, zoals genoemd in de overeenkomst, en de huurder.

Aansprakelijkheid:
• Het betreden van het gebied van Carptwenty (zowel de bosrand als de plas) door de huurder/visser is geheel op eigen risico.
• Alle activiteiten die de huurder/visser op Carptwenty uitoefent zijn geheel voor eigen risico
• The Kingfishers VOF (eigenaar Carptwenty), dan wel haar afzonderlijke vertegenwoordigers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade (direct/indirect) dan ook

Verblijfsperiode:
De huurder heeft recht op het gebruik van de visstek volgens het visreglement van het betreffende viswater, voor de periode zoals bepaald in de overeenkomst tussen de voornoemde partijen. Buiten de overeengekomen periode heeft de huurder geen enkel recht op de visstek.

De boeking:
De boeking wordt gerealiseerd tussen de verhuurder (= eigenaar van Carptwenty) en de huurder. Carptwenty behoudt het recht om een boeking te weigeren, onder bepaalde omstandigheden. Een boeking bij Carptwenty is pas definitief nadat het volledige bedrag is voldaan.

Annuleringsvoorwaarden:
Wanneer u een week of weken heeft vastgelegd dan kunt u tot 7 dagen na betaling de boeking kosteloos annuleren en wordt de reeds betaalde som terug gestort op uw rekening. Hierna geldt dat er bij een annulering 100% kosten in rekening worden gebracht.
Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de visstek, heeft u geen enkel recht op terugbetaling. U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering om de risico’s te beperken. Het annuleren binnen 7 dagen na boeking/betaling kan alleen schriftelijk of per email. Annulering door Carptwenty geeft de huurder het recht op teruggaaf van reeds gedane betalingen.

Staat van het eigendom:
Het viswater wordt door ons persoonlijk regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of wanneer er schade ontstaan is, dient u dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse. Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld werden, worden achteraf niet meer aanvaard.

Waarborg:
U bent verplicht een borg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de visstek of het domein te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet werd voldaan. Bij eventuele schade, veroorzaakt door de huurder, mag het te vergoeden bedrag ingehouden worden van de borg.

Uur aankomst en vertrek:
Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren, zoals vermeld in de overeenkomst, stipt respecteert.

Aantal toegelaten personen:
Het aantal personen dat gebruik maakt van de visstek mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract.

Klachten:
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw verblijf, dan moet deze onverwijld schriftelijk worden gemeld bij Carptwenty.

Geschillen:
Op alle geschillen tussen Carptwenty en de huurder zijn de algemene voorwaarden en het Nederlands Recht van toepassing.